Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Jak rozumiem 12 Kroków i 12 Tradycji AA?

Jestem przekonany, że siłą Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz realną nadzieją dla osób uzależnionych jest Program AA, a pełną „ofertę”, propozycję Wspólnoty można zawrzeć w trzech punktach, ułożonych w dokładnie takiej kolejności, jeśli chodzi o ich wagę i znaczenie, jak proponuję poniżej:

1. Realizacja Programu 12 Kroków AA (i nie tylko) ze sponsorem oraz sukcesywne wdrażanie go we własnym życiu.
2. Służby pełnione w grupie AA, ale również i poza nią, w Intergrupach, Regionach, Konferencjach itd.
3. Mityngi AA, podczas których dzielimy się doświadczeniami wynikającymi z dwóch poprzednich.

Czasem wątpliwości budzi samo określenie „Program AA”. W znaczeniu podstawowym, najwęższym, jest to 12 Kroków Anonimowych Alkoholików. Znaczenie pełniejsze, szersze, obejmuje: 12 Kroków AA (Dziedzictwo Zdrowienia), 12 Tradycji AA (Dziedzictwo Jedności), 12 Koncepcji dla Służb Światowych (Dziedzictwo Służby), Preambułę AA, sponsorowanie i inne.

Na kolejnych stronach tego działu zawarte są artykuły (eseje) dotyczące moich prywatnych doświadczeń, przemyśleń, przeżyć, odkryć, czy wniosków związanych z tą właśnie tematyką, czyli głównie Krokami i Tradycjami AA. Zaznaczam raz jeszcze, że są to moje osobiste poglądy, a nie oficjalna wykładnia, lub interpretacja Wspólnoty Anonimowych Alkoholików; nawet gdyby takowa istniała, a nie istnieje.


alkoholik
Preambuła AA, czyli kim są Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc.


12 Kroków AA

 • Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

 • Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

 • Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy.

 • Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

 • Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 • Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

 • Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 • Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 • Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

 • Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

 • Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

 • Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

12 Tradycji AA

 • Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

 • Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

 • Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

 • Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

 • Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

 • Grupa AA nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

 • Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

 • Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

 • Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych którym służą.

 • Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

 • Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

 • Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

UWAGA! Wszystkie podpisane przeze mnie teksty publikowane w serwisie stanowią moją własność osobistą i majątkową w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowane ich i publikowanie w dowolnej formie wymaga każdorazowo mojej jednoznacznie wyrażonej zgody. All right reserved.