Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Grupa Anonimowych Alkoholików „Asyż”

Mityngi (spotkania) grupy AA „ASYŻ” odbywają się w Opolu przy ulicy Ks. Czaplaka 1, w salce przy kościele oo. Jezuitów w poniedziałki o godzinie 19:00. W marcu 2011 grupa zdecydowała zlikwidować podział na mityngi otwarte i zamknięte.

Furtka i schody w dół - tu się spotykamy Praca grupy opiera się głównie na 12 Krokach i 12 Tradycjach Wspólnoty AA. Podczas spotkań (mityngów) wykorzystywane są także „Codzienne refleksje”, „Anonimowi Alkoholicy”, „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji”. Grupa AA „ASYŻ” nie używa w swojej pracy literatury spoza AA.

Spotkania grupy (mityngi) AA przebiegają zgodnie ze wspólnie przyjętym i przez ogół zaakceptowanym scenariuszem. Za zgodą członków grupy, spotkanie prowadzi ochotnik, anonimowy alkoholik (płci dowolnej), któremu sumienie grupy służbę tę powierzyło. Jego zadaniem jest pilnowanie porządku, udzielanie głosu, czuwanie nad przestrzeganiem Tradycji AA.

Spotkanie grupy AA nie ma nic wspólnego z terapią odwykową. W mityngach nie uczestniczą psychiatrzy, terapeuci czy psychologowie - chyba, że jako alkoholicy.

Telefon kontaktowy i informacyjny do dyżurującego członka grupy "Asyż": 575 260 026.

Historia opolskiej grupy Anonimowych Alkoholików „Asyż”

Można powiedzieć, że do powstania grupy AA „Asyż” bezpośrednio przyczyniła się Czwarta Tradycja AA: „Każda grupa jest niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości”. Spotkania (mityngi) AA odbywały się w Opolu przy ul. Głogowskiej 25b (wcześniej na ul. Wodociągowej), ale jako, że było to w pomieszczeniach Poradni Odwykowej, za które AA-owcy nie płacili, dla wielu osób owa niezależność była wątpliwa i nieco problematyczna. Oczywiście w grę wchodziły także inne czynniki.
Od 1992 roku funkcjonowała wprawdzie grupa AA „Eleuteria”, ale to nadal było zbyt mało. Rosła liczba trzeźwiejących alkoholików, oraz zapotrzebowanie na wsparcie, które można byłoby uzyskać częściej niż 1-2 razy w tygodniu. Z roku na rok wyraźnie narastała potrzeba zaistnienia nowej grupy; mimo wsparcia, zrozumienia i życzliwości Poradni Odwykowej – niezależnej od tej Poradni.

Jeden z przyjaciół, mający pewne problemy z realizacją Kroku III, spotykał się często z franciszkaninem, ojcem odpowiedzialnym w tym czasie za opiekę nad ludźmi ubogimi, z marginesu, często uzależnionymi. Ktoś inny, wiedząc o tych spotkaniach, podpowiedział, że może by tak zapytać w klasztorze o możliwość wynajęcia, za niewielkie pieniądze, jakiegoś pomieszczenia na spotkania grupy Anonimowych Alkoholików.
Franciszkanów poproszono o pomoc latem (lipiec?) 1996 roku, a jesienią tegoż roku powstały dwie grupy AA: „Asyż” i „Arka” z siedzibą w piwnicy pod kościołem ojców franciszkanów w Opolu. Nazwa pierwszej grupy w oczywisty sposób miała nawiązywać do lokalizacji (Św. Franciszek z Asyżu – patron zakonu), drugiej – miała podobno budzić skojarzenia z okrętem, który nie zatonie.

Na mityngu założycielskim uznano, że istnieje potrzeba, aby mityngi (spotkania) AA w salce pod kościołem franciszkanów odbywały się w poniedziałki i czwartki. Założono więc dwie grupy, bo w tamtych czasach nikomu nie wpadło jeszcze do głowy, że jedna grupa mogłaby mieć dwa spotkania tygodniowo. Wydawało się czymś oczywistym, że jedna grupa AA = jeden mityng. Nie było po prostu jeszcze innych doświadczeń. Istniały więc w nieco sztuczny sposób dwie grupy AA, ale od samego początku służby w nich pełniły często te same osoby. Wreszcie po kilkunastu miesiącach (może kilkudziesięciu) „Asyż” ostatecznie wchłonął „Arkę”.

W roku 2005 siedzibę grupy zmieniono i od lutego do grudnia mityngi odbywały się w Domu Katechetycznym przy Opolskiej Katedrze. Od 2006 członkowie grupy spotykają się w salce pod kościołem ojców jezuitów przy ulicy Czaplaka 1.

Do 31.10.2009 mityngi grupy „Asyż” odbywały się w poniedziałki, środy i czwartki. W dniu 14.09.2009 odbył się mityng organizacyjny, a także inwentura (spotkanie organizacyjne) grupy AA „Asyż” w Opolu. Zgodnie z decyzją sumienia grupy, począwszy od 01.11.2009 mityngi grupy „Asyż” w Opolu odbywają się jedynie w poniedziałki o godzinie 19:00. Ostatni mityng w miesiącu jest mityngiem otwartym.

Ciąg dalszy…

Począwszy od marca 2011 grupa zdecydowała, że likwiduje podział na mityngi otwarte i zamknięte, a więc formalnie rzecz biorąc, wszystkie są dostępne dla każdego, kto szuka pomocy Anonimowych Alkoholików.


Uwaga: strona ta ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną stroną Wspólnoty AA. Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce autoryzuje tylko jedną stronę w tym kraju i jest to www.aa.org.pl. Informacje „czysto” aowskie znaleźć można także na stronie Intergrupy Śląska Opolskiego.